⚠ Pasūtījumi, kas veikti no 18. līdz 28. jūlijam, tiks nosūtīti pēc 29.Jūlija.
Rēķins tiks izsniegts 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

SIA MIKLANTS  privātuma politika

1.Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.intercars.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts, tālr.) vai ir apmeklējuši Pārziņa telpas.

1.2. Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.3. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

1.4. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas par pēdējiem diviem mēnešiem, tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika. Jebkurā gadījumā grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā politikā, norādītajā datumā.

2.Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA "MIKLANTS" (vienotais reģ.Nr. 40003511547, kontaktinformācija: Slokas iela 42-3, LV-1007, e-pasta adrese: info@fixtools.lv, mājas lapa www.fixtools.lv) (šajā Politikā – Pārzinis).

2.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija veikals@miklants.lv

3.Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4.Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Pārzinis ir ieviesis:

1) grāmatvedības un preču pasūtījumu dokumentu uzskaites sistēmu, ar mērķi nodrošināt precīzu pakalpojumu sniegšanu, līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu;

2) Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu dokumentu un foto un/vai video arhīvu saglabāšana un publiskošana ar mērķi popularizēt Pārziņa un tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, kā arī attīstīt profesionālās un izglītības kvalitātes standartus Pārziņa darbības un interešu jomās;

3) videonovērošanu ar mērķi novērst vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību;

4) ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, whatsapp/skype, pasta vēstules) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu;

5) Pārzinis veic mājas lapas www.fixtools.lv apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, izmantojot sīkdatnes;

6) Klientu, potenciālo klientu un sadarbības partneru informēšanas platforma sociālajos tīklos, ar mērķi informēt par svarīgiem jaunumiem Pārziņa darbībā, tirdzniecības jaunumiem, akcijām un Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu;

4.2. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, Regulas 13.un 14.panta nosacījumus.

5.Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram, datu subjektam saņemot vai izsakot vēlmi saņemt Pārziņa sniegtos pakalpojumus, iegādāties no Pārziņa materiālus un preces, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informācija par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem un preču sortimentu, (cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas, kādus materiālus un preces iegādājas, vai un cik ir garantijas gadījumi, preču atgriešana un apmaiņa, apmaksas veids un termiņi, kavētie maksājumi, u.tml.) u.c. attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā.

5.2. Datu subjektam saņemot pakalpojumus, tiek apstrādāti personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam.

5.3. Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām to plūsmu Pārziņa teritorijā;

5.4. sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālr, Nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

5.5. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, tiek veikta pasākuma foto un video dokumentēšana, interviju ierakstīšana, kā rezultatā, dalībnieku foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos Pārziņa arhīvos, izvietojot mājas lapā, Pārziņa uzturētajos sociālo tīklu kontos un citos Pārziņa informatīvajos materiālos;

6.Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

6.1. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Kā arī, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām) datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunktu.

6.2. Līgumos, norēķinu un grāmatvedības dokumentos iekļautie un citi Pārziņa apstrādātie fizisko personu dati var tikt izmantoti arī citiem mērķiem, Pārzinim realizējot leģitīmo interesi, vai ja tam saņemta pienācīga un noteikta Datu subjekta piekrišana, kaut sākotnējais datu apstrādes mērķis ir bijis atšķirīgs.

6.3. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

6.3. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, whatsapp, skype, pasta vēstules,) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) c) un f) apakšpunktu. Lai nodrošinātu Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitītu korespondenci, atbilstoši Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no "Arhīva likuma”, kā arī, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas un preču kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

6.4. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, kas liecina, vai var liecināt par tā zīmola, vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, kā arī veikt aptaujas nosūtot datu subjektiem attiecīga satura informāciju un piedāvājumus.

7.Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

7.2. Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāknorādīto kontaktinformāciju;

7.3. Sniedzot pakalpojumus kuriem ir noteikts garantijas termiņš, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 3 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām. Minētais termiņs attiecas arī uz vizuālo datu (video) apstrādi, kas tiek tiek iegūti preces atbilstības fiksēšanas nolūkos.

7.4. videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.5. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, whatsapp, skype, pasta vēstules) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

7.6. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu glabāt.

8.Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

9.Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

a) videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

b) izmantojot Pārziņa e-vides pieteikuma formas tiek izvietoti paziņojumi ar šo privātuma politiku;

c) Apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties ar attiecīgo Politiku.

Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.fixtools.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās;

10.Datu subjekta tiesības

10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam").

10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību; lai aizsargātu Pārziņa īpašumu; lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses; arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

10.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

10.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

10.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

10.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

10.9.1. rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

10.9.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.9.3. izmantojot pasta sūtījumu. šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

10.11.2. izvērtē pieprasījumu, ja:

- var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu vai audioieraksta noklausīšanos, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai audio ieraksta, vai citu datu kopiju.

- ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

- informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

11.Kā tiek aizsargāti personas dati?

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).