⚠ Pasūtījumi, kas veikti no 18. līdz 28. jūlijam, tiks nosūtīti pēc 29.Jūlija.
Rēķins tiks izsniegts 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

Datu aizsardzības politika

1. Iepriekšējās sadarbības ietvaros, Jūs kā esošais un potenciālais klients vai sadarbības partneris esat devuši piekrišanu SIA “MIKLANTS”, kā datu pārzinim veikt personas datu apstrādi noteiktajiem nolūkiem. Tādējādi mūsu datu bāzē tiek apstrādāti Jūsu personas dati.

2. Šī privātuma politika attiecas uz SIA “ MIKLANTS ” noteikto personu datu apstrādes mērķi - informatīvo materiālu nosūtīšanu uz esošo un potenciālo klientu e-pasta adresēm. E-pastos izsūtām svarīgu informāciju par tirdzniecības akcijām un jaunumiem, kas var būt interesējoša un noderīga mūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem.  Ar SIA “ MIKLANTS” vispārējo privātuma politiku aicinam iepazīties 

3. Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats SIA “MIKLANTS”, kā datu pārzinim apstrādāt Jūsu personas datus (e-pasta adrese, vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese)  informatīvo materiālu nosūtīšanai uz norādīto vai šo e-pasta adresi.

4. SIA “MIKLANTS” leģitīmā interese ir sniegt maksimāli kvalitatīvus un atbilstošus pakalpojumu, nodrošinot iespējami pilnīgu informāciju par SIA “MIKLANTS” aktualitātēm, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Ievērojot minēto, lai sniegtu jums atbilstošāko informāciju par pakalpojumu un produktu kategorijām, jūsu dati var tikt profilēti, balstoties uz Jūsu dalību SIA “MIKLANTS” rīkotajās akcijās, izmantotajām priekšrocībām, apmeklētajiem pasākumiem u.tml.  Lai uzzinātu vairāk par SIA “ MIKLANTS” veikto profilēšanu, aicinam iepazīties ar SIA  “MIKLANTS” vispārējo privātuma politiku 

5. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas attiecīgajā situācijā ir Datu valsts inspekcija.

6. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, SIA “MIKLANTS” gan apstrādes līdzekļu noteikšanas, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimizēšanu, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt likuma prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.

7. SIA “MIKLANTS” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami  konkrētajam apstrādes nolūkam. Minētais pienākums attiecas uz personas datu apjomu, to apstrādes pakāpi, glabāšanas laikposmu un to pieejamību. Jo īpaši – ar šādiem pasākumiem nodrošinam, ka pēc noklusējuma personas datus bez personas līdzdalības nedara pieejamus nenoteiktam fizisku personu skaitam.

8. Dodot savu piekrišanu, subjektu personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai, vienlaicīgi, SIA MIKLANTS saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tā ieskatā, nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēt atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.